כיצד מוליכים שולל רבנים וסופרים


   לאחרונה משתוללת תעמולה ושטיפת מוח מסיבית, ע"י יצרן "דיו לנצח", יצרן זה מנצל תמימותו של הציבור אשר אינו מכיר בתכונת הדיו להלכה ולמעשה, ומנגח פסקם הברור של גדולי הפוסקים ומורי ההוראה שבדור, שיצאו בפסק הלכה ברור, שהצבע שהוא מייצר לסת"ם – אינו דיו (ראה להלן את פסקן), ושחלילה לשנות דיו מסורת שלנו, בצבע הסינטטי השחור שהוא מייצר, ומהתל בציבור במיני כזבים ש"הטעו" את גדולי הדור שליט"א ואת הרבנים הפוסקים יושבי בתי הדינים, את מרנן ורבנן הגר"ח קניבסקי, הגראי"ל שטיינמן, הגר"נ קרליץ, הגרי"ג אדלשטיין, הגר"ש אויערבך, הגר"ע אויערבך, הגר"צ וובר, הגרמ"ש קארפ, הגר"ש רוזנברג, הגר"י סילמן, והגרש"צ רוזנבלט שליט"א – שכל הרבנים הגדולים האלה אשר כמה מהם מפורסמים גם בהתמחותם בענייני סת"ם החמורים – כולם הולכו שולל, והוא, המדען היצרן של הצבע הסינטטי השחור המכונה "דיו לנצח", "מחזיר עטרה ליושנה" כי הרי ידוע לו בניגוד לכולם בפרטי פרטים מה התחולל בדורות מקדם וכיצד הולכו שולל חז"ל ... והיריעה קצרה מלספר ידיעותיו האין סופיות ממתן תורה ועד היום.  דברים מבהילים שיצרן 'דיו לנצח' טוען נגד המנהג, נגד חז"ל, נגד הראשונים
ועתה נגד גדולי פוסקי הדור שליט"א.
ציטוט קטעי הלשונות דלהלן, לקוחים מתוך כתביו של יצרן 'דיו לנצח', ומועתקים בלשונו ממש, ללא שום שינוי מגרעת או תוספת !!

"דיו שמשתמשים בו כל הסופרים, מקורו בחכמה היוונית... ואין בו חשיבות לקדושה ולכשרות... חז"ל לא הכירו את טבע גדילת העפצים, ולא ידעו שהם גדלים על ידי ליחת שרצים... נראה שרש"י והאור זרוע סברו בטעות שעפצים הם פרי שגדל על העץ..." (עפ"ל, דברים אלו ועוד, כותב יצרן 'דיו לנצח' בשני מאמרים של קובץ "עץ חיים" באבוב, גליונות י"ז, י"ח, ומפרסם בגאון ב"בלוג" שלו. ראה דבריו באתר "אור לסופר")
   להלן נביא קטעים מהדברים החמורים שמפרסמים יצרן "דיו לנצח" וידידו ר' דוד גרינפלד ממשמרת סת"ם, ולאחריהם תגובות שנתקבלו אצלנו ע"י הרב בועז העברי שליט"א, מח"ס "בירורים למעשה בענייני תפילין", אשר משמש בקודש אצל הגרמ"ש קליין שליט"א תלמידו המובהק של מרן הגר"ש ואזנר שליט"א, הרב העברי משיב כהלכה ומוכיח בעליל שאין בדבריהם כלום, רק ניצול תמימות הציבור, ומוחה בפגיעה הנוראה שעושים בכבוד הרבנים שליט"א, שכביכול אין ערך לפסקם, וממילא לכל פסק היוצא מכאן ואילך, מטעם שהוטעו ולא ידעו וכו' – עפ"ל.


   יצרן דיו לנצח וידידו ממשמרת סת"ם , מביאים דבריהם בתמימות מעושה, ע"י איזה סופר בשם אליהו עזרן, ונראה שנקטו בדרך זו לקיים המאמר "הרוצה לשקר ירחיק עדותו".     

 'הטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
דיו לנצח הוא דיו מהודר לכתיבת סת"ם שנשאר כשר לנצח. להבדיל מדיו אחר שנפגם ונפסל בקלות, סת"ם כתובים בדיו לנצח אינם נפסלים. בדיו לנצח יש שרף נוזל מן העץ וגומא. השחרות של דיו לנצח באה למצוה מן המובחר מ- 100% עשן ובלי קנקנתום, כפי שפסקו הראשונים, השו"ע, הרמ"א, שו"ע הרב, והמשנה ברורה. תחילת העשיה של דיו לנצח היא מ-100% עשן שמן זית ושרף מן העץ. דיו לנצח קבל את הסכמתם של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הרב אלישיב זצ"ל, ויבלח"א הרב שמואל הלוי ואזנר שליט"א - שבט הלוי, באחדות נדירה ונפלאה של ספרדים, ליטאים, וחסידים.
 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
     אינני שש לענות לדברי הבלים, אך אחרי שראיתי כיצד  מנסה הכותב וכן גופים המתחזים כתורניים להוליך שולל רבנים וסופרים, החלטתי להגיב על דברי הכותב ולהוכיח כי שקר שפתיו מיללו. אמנם בד"כ אני נוקט לשון בית מדרש אך כנגד דברי בלע אין מנוס מלהשתמש מעט מסיגנונם.

    דברי הכותב יסודם שקר וכזב שהרי מאמר היצרן בעצמו בקובץ עץ חיים סותר את דבריו והודאת בעל דין כמאה עדים דמי.
    דיו לנצח עד הלום לא התחיל בעשן שמן זית כפי שהודה היצרן בשיחת טלפון מוקלטת שניהלתי עימו, וכפי שפירסם בעצמו ב"בלוג" שלו, וז"ל שם: "בעשן של דיו לנצח יש 97% פחם שחור ו- 3% חומרים אחרים וכו' לתוספת הידור העשן כולל גם עשן שמן זית", עכ"ל. תוספת מעט עשן שמן זית לדבריו, התחילה לאור בקשתו האישית של הרב הגאון מרדכי אליהו זצ"ל (כלומר כל מה שנכתב עד שינוי זה היה עם צבע שחור ללא עשן שמן זית כלל ואכן הרמב"ם חולק על כל הראשונים וסובר שצבע שחור דיו מיקרי ושא"ר מלבד המאירי פוסלים צבע שחור). וכפי שכתב היצרן בעצמו בקובץ "עץ חיים" ניסן תשע"ב עמ' ק"מ: "כל המרכיבים מקורם באדמה, בצומח, ובחומרים מלאכותיים". וכן פורסם בשמו בגליון הלכה ומעשה (פרשת אמור תשע"ב) ש"רוב העשן מקורו בבעירה של גז או נפט".
וכן דברי הכותב כפי שפסקו הראשונים וכו' שקר יסודם שהרי אם היה טורח ללמוד את הנושא כראוי לא היה מעיז לכתוב הבלים שאין בהם ממש.  
    ה"מקדש מעט" כתב שאין לשנות ממרכיבי הדיו הנהוג, ואפילו בספר "מלאכת שמים" שהמצדדים בעד "דיו לנצח" מרבים לצטטו, כתב בסימן ד' סעיף ג': "וגם יקח רק הדברים הנזכרים בסעיף ב' שכבר נהגו בהם הסופרים מאז, ומפורשים בפוסקים להכשיר", עכ"ל. ושם בסעיף ב' מפרט את מרכיבי הדיו כלשון הרמב"ם, ומוכח מדבריו הנ"ל שאין לקחת כל שחור המתקיים, וכן אין לשנות מהסממנים המקובלים מדורי דורות.
    מומלץ לקוראים לעיין במאמרי המורחב וכן מאמרו המקיף של הרב מאיר כהן מב"ב בשיטת הראשונים בסוגיית הדיו.
 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
לכל דבר שבקדושה יש גם התנגדות. כל ההתנגדויות הן כקליפת השום מול האחדות בהסכמות של גדולי הדור. אפילו על ההסכמות של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש מי שמערער. הגרי"ש אלישיב זצוק"ל נתן פעמיים את ברכתו והסכמתו לדיו לנצח. הגאון הרב מרדכי פרידלנדר שליט"א בדק את כל פרטי הפגישות עם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ואישר (פעמיים) את נכונות ההסכמות של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.  תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
     "דבר שבקדושה" השם ירחם, בגמ' (כתובות קג:) מובא על רבי חייא, שכדי ללמד תינוקות בקדושה וטהרה, הקפיד שילמדו מתוך חומשים וש"ס משניות, שנעשו מתחילתן בקדושה, ע"י שפשט עורן של צבאים לצורך עשיית קלף, ואת בשר הצבאים חילק לעניים, וכתב על הקלפים חומשים וש"ס, ומתוכם לימד לתשב"ר, ועל זה התבטא רבי חייא שגרם במעשיו אלו שלא תשתכח תורה מישראל.
     כלומר, כדי להמשיך קדושה על חפצי שמים, וקל וחומר על קדושת סת"ם, צריך שהיסוד יהיה מושתת מקדושה, וכגודל הקדושה כך גודל ההשפעה על האדם המניח תפילין ומשתמש במזוזה. וא"כ כיצד יעיזו סופרי סת"ם לכתוב ספרי תורה תפלין ומזוזות עם תוצר צבע שחור המכונה דיו, שהומצא ונעשה ע"י אחד שמדבר דברי נבלה נגד חז"ל והראשונים, תצילנה אזניים.
     ראוי לגלות קלונו ברבים ולהוקיעו, ולא כפי שתומכיו "סידרו" לו "סדר תשובה" מגוחך, כאשר אחרי "תשובתו" ממשיך להפיץ ברבים את דיעותיו על חז"ל.

    מה שמכזב לרבים על "הסכמות של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל" דבר זה לא היה ולא נברא. הגר"מ פרידלנדר שליט"א יום אחרי שיצא מפגישתו עם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אמר לאברך חשוב ולאחר מכן לעוד שני אברכים חשובים שהגרי"ש אלישיב זצוק"ל פסק שצבע גומי שחור זה אינו דיו, ועל זה יכולים להעיד אותם אברכים חשובים קבל עם ועדה.
    וכן כאשר ניסה מפיץ 'דיו לנצח' להשיג את הסכמת הגרמ"ש קליין שליט"א, וסיפר לו את כל אשר היה בפגישתו עם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, בתגובה לדבריו אמר לו הגרמ"ש קליין שליט"א, כלומר "שיקרת לרב אלישיב!" . כל זה בנוכחות מורה הוראה מבית מדרשו.
 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
כדי להוכיח ביתר שאת את הקדושה היתרה של דיו לנצח, פירסם הרב מנחם יהודה גרוס בחודש מרחשון תשע"ג, בעתון יתד נאמן, מכתב על דיו לנצח
 כידוע, "חצי אמת היא שקר שלם", ואיכא דאמרי "חצי אמת גרועה מן השקר". בדמיונו הכוזב של כותב המכתב הנ"ל, הוא הוליך שולל רבנים גדולים ונכבדים, וגרם להם לחתום על חצי האמת שאכן דיו לנצח אינו מורכב מעפצים וקנקנתום. אך, את החצי השני, שדיו לנצח הוא דיו עשן עם שרף מן העץ, כמנהג אבותינו מימי קדם וכמנהג הסופרים שכותבים בדיו עשן עד ימינו, הוא העלים  תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
    סוף סוף הכותב כתב "חצי אמת" רק שניסה להפריח עשן בעיני הקוראים...
 לא היה ולא נברא מיום בריאת העולם דיו על בסיס פולימר (נפט) ואיני מבין על איזה "ימי קדם" דיבר הכותב? מי כתב עם צבע גומי? אולי הרמב"ם???

 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
מדען מאמריקה הרעיש הרבה... שהקנקנתום שלנו אינו טוב: אמת ויציב. כותב המכתב הנ"ל רק "שכח" להוסיף שהמדען גילה וחשף הונאה - החומר הקרוי "קנקנתום" בימינו אינו הקנקנתום של חז"ל. כמעט ואי אפשר להשיג בימינו קנקנתום אמיתי. מי שרוצה קנקנתום אמיתי בימינו צריך לנסוע ליוון ולחצוב אותו שם בעצמו מן האדמה. החומר הקרוי "קנקנתום" בימינו אינו אלא תחליף סינטטי חדש (חדש אסור מן התורה?) שנזרק כפסולת מבתי חרושת אחרי ניקוי דברים שונים בחומצה גפריתנית - אחת החומצות הכי מסוכנות והכי מזיקות שיש. דיו שעושים בימינו מהתחליף הזה הוא מאד שביר, נופל בקלות מהקלף, וגורם לאלפי פסולים בסת"ם שהיו כשרים. הבעיה אינה בזה שהתחליף הוא סינטטי. אין שום איסור נגד חומר סינטטי. הבעיה היא שהתחליף הוא חומר לא טוב, עם לכלוכים לא רצויים, שמזיק לדיו ומגדיל את כמות הפסולים בסת"ם. מדוע לא שמענו מעולם מילה מרב פוסק שילמדנו את ההבדל בין הקנקנתום האמיתי לבין התחליף?


 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
     כפי שכתבתי במאמרי ע"פ בירור עם הכימאי המפורסם אליהו ליכט מב"ב על טענת ד"ר צבי שקדי במאמרו האפיקורסי "שהקנקנתום הנקרא בלשון המדע גפרת הברזל, שמשתמשים בו כיום, אינו הקנקנתום שהשתמשו  חז"ל אלא פסולת תעשייתית סינטטית", אין הדבר מדויק.
גפרת ברזל, הוא מפגש של ברזל עם חומצה גפרתית. כלומר, גם במרבצי האדמה טבעיים אותו קנקנתום שהשתמשו חז"ל שהוא נראה כקרקע ירוקה, הוא אינו חומר בפני עצמו, אלא תרכובת של שני חומרים: ברזל וחומצת גפרתית . בזמננו עושים את אותה פעולה, לוקחים פסולת ברזל, וע"י הוספת חומצה גפרתית מקבלים את גפרת הברזל. א"כ, הקנקנתום שמשתמשים בו כיום, הוא אותו קנקנתום שהשתמשו בו חז"ל. וכי מישהו חושב שמרבץ מהאדמה הוא דבר נקי ללא לכלוך??? 


 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
דיו חדש זה העשוי מחומרים סינטטיים: בדבריו אלה מוליך המערער שולל את הקוראים כאילו יש איזה פגם או איסור נגד חומרים סינטטים. חומר סינטטי הוא חומר שאינו מצוי בטבע מעצמו אלא נוצר בידי אדם מחומרים אחרים המצויים בטבע. חומר סינטטי אינו בריאה חדשה יש מאין. גם לחם מצה וגבינה הם חומרים סינטטיים. המערער הנ"ל "שכח" לציין שגם הצבע השחור בדיו עפצים וקנקנתום היה מאז ומעולם צבע סינטטי שנוצר בידי אדם באופן מלאכותי מהחיבור בין הקנקנתום לחומצה בעפצים. גם מה שקרוי "קנקנתום" בימינו אינו הקנקנתום של חז"ל, אלא, הוא תחליף סינטטי שנוצר בבית חרושת. צריך הרבה דמיון כוזב והרבה צביעות כדי לפסול חומרים סינטטיים מחד גיסא, ולהפליא בשבח דיו אחר עשוי מתחליף סינטטי ומצבע שחור סינטטי.


 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
    "לחם מצה וגבינה הם חומרים סינטטיים" ???   יש ללמד על הכותב זכות שאולי בחפזונו נפלה כאן טעות כתיב...    
הוספת קמצוץ חומר סינטטי לחומר טבעי לא הופכת את מהותו לסינטטי. אמנם חומרים סינטטים גורמים לפעמים לשינויים מולקולרים אך תפיחת הבצק או התגבשות גבינה לא הופכים את התוצאה למשהו סינטטי.
    הצבע גומי הזה, מהותו פולימר המיוצר מנפט בתוספת קמצוץ חומרים טבעיים...


 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
ח"ו לשנות מהמסורת: המערער הנ"ל הצליח להוליך שולל את הרבנים הנכבדים וגרם להם לחשוב ולכתוב כאילו מדובר במשהו חדש ששונה מהמסורת. כמו שראינו לעיל, דיו לנצח הוא דיו עשן עם שרף, כמנהג הסופרים מאז ימי משה רבנו.


 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
"כמנהג הסופרים מאז ימי משה רבנו, וכמנהג הסופרים שכותבים בדיו עשן עד ימינו" ???
    רואה אני כאן דברי נביאות הכותב פגש את משה רבנו, ופה אל פה ידבר בו...
דיו עשן של הרמב"ם היה רקיקים יבשים שבירים אותו עשו מגיבול דבש שרף ועשן שמנים. לפני כתיבה היו שורים את הרקיקים היבשים והשבירים במי עפצים דוקא. וכפי שר"ת טען כלפי בעלי התוספות שספרי התורה שלהם פסולים מאחר ולא כתבו בדיו כמותו. שהרי מוכח להדיא בגמ' שאחד מסימני הדיו הוא שהדיו נשבר. (עיין תוד"ה "כל השרפים יפים לדיו" (שבת כג.) שכתבו "ועל כן היה פוסל ר"ת ס"ת שאין כותבין בדיו שלנו דשאר לא מיקרי דיו") . וכן ברמב"ם בסדר הכנת הדיו עשן לא הזכיר לקחת חומרים סינטטים... ומאחר וכל הראשונים חולקים על הרמב"ם וסוברים שצריך דוקא סממני דיו מסויימים הרי כל שינוי מהמסורת הוי פסול! וירא שמים ירחיק נפשו מכל שינוי מסורת ואין לך שינוי מסורת גדול מזה!
    מי החולק על דיו עשן של הרמב"ם??? כל העשנים יפים לדיו ולכן אפשר לקחת דיו עשנים הנעשה בדיוק ככתוב ברמב"ם וכפי שהצליח לעשות אברך יקר כאן בארץ הקודש להחזיר עטרה אמיתית ליושנה והכין דיו מעולה כמסורת יהודי תימן עמיד להפליא ובהכשר. ולא כאלה המושיטים כביכול סמני טהרה "ראו כשר אני".  

 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
הרה"ג שמואל הלוי ואזנר שליט"א, שבט הלוי, קבל פרטים מדוייקים על מרכיבי הדיו ודרך יצורו מנכדו, הרה"ג אברהם צבי ואזנר שליט"א, שראה בעיניו את המרכיבים ואת יצור הדיו. שבט הלוי גם שמע טענות של מערערים נגד הדיו. בתגובה למערערים כתב שבט הלוי על דיו לנצח: "דיו זו נעשתה לפי המסורה ועפ"י הפוסקים רק נתחזקה עמידתה".

 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
     בעניין פאר הדור הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א, פשוט לי שלא הובאו לידיעתו כל הפרטים בעשיית הדיו שהרי ידוע לתלמידיו שהינו קנאי לשימור המסורת כמסורת הונגריה המפורסמת. והוא אישית יצא לפני 9.5 שנים בפסק הלכה ברור נגד הכתיבה בכל שחור המתקיים. וכל הקורא את מכתבו האישי הקצר לנכדו אשר הוציאו בשנות ה 100 לחייו, רואה בדבריו שלא ברור לו ממה עשוי הדיו, וכן רואים מדבריו שהוא מתנגד לשינויים במסורת ישראל. הוא השכיל בגאוניות להתחמק מלכתוב דברים הסותרים את פסקו ועם כל זאת לרצות את הסובבים אותו. שהרי לא יתכן שיסתור פסק ארוך קודם, במכתב קצר (מספר שורות בודדות) ללא נימוקים הלכתיים מדוע כאן אפשר לשנות? ומדבריו במכתבו הקצר מוכח שלא חזר בו וכך צריך לקוראו:

    "אין ספק בליבי" – כלומר איני יודע בדיוק כיצד מעשה דיו זה, אך אני בטוח שלא משטים בי.

    "שדיו זו נעשתה לפי המסורה וע"פ הפוסקים ריש סימן ל"ב" -  כלומר דיו צריכים לעשות רק על פי המסורת המקובלת בעם ישראל עד היום, ככתוב בפוסקים בלבד בלי תאוריות של מדענים ותומכיהם בפירוש דברי חז"ל הקדושים.

    כמו כן לא ידוע לי ששמע את טענות המערערים ולא ידוע לי שהראו למעכ"ת את כל מה שכתבו המערערים על הצבע זה.
 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
עשן נפט וגז : המערער הנ"ל מוליך שולל את הקוראים כאילו יש נפקא מינא מאיזה עשן עשוי הדיו. כל בר בי רב יודע שאין נפקא מינא באיזה עשן משתמשים, כי תלמוד מפורש "כל העשנים יפין לדיו". מה גם שמתחילת תשע"ג אין משתמשים בעשן נפט וגז. תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
    לא ראיתי במכתב שיצא שמנסים להוליך שולל מישהו אדרבא יפה כתב הרב גרוס שבסיס הדיו בחומרים מלאכותיים אליו מוסיפים עשן. תורף הבעיה אינה העשן אלא שצבע זה אינו דיו. ידוע לי אישית מבירור עם הרבנים התומכים בצבע זה, שהם סבורים שמותר מעיקר הדין לכתוב עם צבע מכוניות ומשחת נעליים ובלבד שיהיה מן המותר בפיך וזאת מאחר ולדעתם פסקינן לכתחילה כרמב"ם. ועל דבר זה יצאו המעוררים שהרי מעולם לא נהגו בפועל לכתוב עם שחור המתקיים אפילו הרמב"ם בעצמו מעיד בתשובתו שעשה את הדיו כפי שכתב ביד החזקה אע"פ שכבר הוכח בפוסקים שהיו בימי קדם צבעים שחורים עמידים.


 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
כותב המכתב הנ"ל כותב בשם הגר"מ פרידלנדר שליט"א שהגרי"ש אלישיב אמר לו "זה לא דיו, מימות משה רבינו לא היה כזה דבר, ח"ו לשנות!": הגר"מ פרידלנדר שליט"א נשאל אם יש אמת בדברים אלה, ומיד השיב: "נדהמתי לראות שורות אלו בשמי. הכותב אפילו לא טרח לצלצל אלי לברר מה שדברתי עם מו"ר הגרי"ש זצ"ל הכ"מ, והדברים הנ"ל שכתב בשמי, אינם מדוייקים כלל ואינם נוגעים לדיו לנצח."


 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
     הכותב ממשיך בשקריו שכך סח הגר"מ פרידלנדר שליט"א, ומתעתע את עיני הקוראים. הכל יודעים שהרב מנחם יהודה גרוס זכה לקבל הרבה ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אם בהלכה אם במסורה, ולמעשה כל יסוד ובנין ועד לשכת הקודש העומד בראשותו, מושתת ומיוסד ע"י מרן זצ"ל (בעקבות מכשול הדפסת סת"ם בדפוס משי), וכל פעולות הוועד הופעלו ומופעלים על פי עצתו והכוונתו. ולעצם שקר גדול זה, אני בעצמי הייתי נוכח בעניין אחר בנושא סת"ם אצל אחד מגדולי הרבנים החתומים נגד 'דיו לנצח', ואמר לי אותו רב, שסמוך להצטרפותו לחתימות, טרח ודיבר באופן אישי עם הגר"מ פרידלנדר שליט"א, והרב עצמו אמר לו, שמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר לו מפורשות ש"צבע 'דיו לנצח' אינו דיו, ולא היה כזאת מימות משה רבינו, ושאין לשנות חלילה", וזה מילה במילה כהלשון שכתב בשמו הרב מ.י. גרוס, ודקדק לכתוב.


 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
נכנס משווק "דיו לנצח" אצל מרן (הרב אלישיב) זצוק"ל... ואמר... "שעשוי מעשן שמן זית": המערער הנ"ל, בדמיונו הכוזב, מוציא שם רע על משווק דיו לנצח כאילו הוא שקרן. וכו' הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ידע יותר מכולם שאין נפקא מינא באיזה עשן משתמשים, כי בגמרא כתוב במפורש "כל העשנים יפין לדיו", והרמב"ם והשו"ע אפילו לא הזכירו עשן שמן זית כי "כל העשנים יפין לדיו".


 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
     גם אם נאמר שצבע הגומי הנעשה כיום, מכיל גם עשן שמן זית. זו אינה סיבה ההופכת את מהותו של צבע גומי זה  ל "דיו" כי עשן איננו דיו! 
  
'דיו לנצח' אינו דיו! (לשון מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל)


 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
המשווק לא טרח לאמר שדיו זה אין בו עפצים וקנקנתום: הגרי"ש אלישיב ידע יפה שאין בדיו עפצים וקנקנתום כי כמה פעמים לפני כן כבר אמרו לו זאת. הגרי"ש גם ידע יפה שיש ראשונים שפוסלים אפילו בדיעבד דיו עם עפצים וקנקנתום, ורק דיו עשן עם שרף מן העץ ובלי קנקנתום כשר לכתחילה לכולי עלמא למצוה מן המובחר.

 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
     שטויות והבלים. וכי עם איזה דיו כתבו את התפילין של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. רבים אולי אינם יודעים שהגרי"ש אלישיב זצ"ל החליף את תפיליו לפני כמה שנים. הסופר ידידי כתב ע"פ הוראותיו עם דיו עפצים מסורתי ומהודר. באותה תקופה כבר היה מצוי דיו עשן אמיתי של הרמב"ם באיכות נפלאה, ואיתו כתבו בעיקר על קלפים מעופצים. אם אכן כדברי יצרן 'דיו לנצח' היה הדיו המסורתי בדיעבד, מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל היה מורה לידידי הסופר לכתוב תפיליו עם דיו עשן של הרמב"ם.
 עוד מהטענות המוצגות ע"י יצרן 'דיו לנצח'
אף שלדעת המשנ"ב אינו כשר אלא בדיעבד: בדמיונו הכוזב מוליך המערער הנ"ל שולל את קוראי העיתון כאילו דיו עשן אינו כשר אלא בדיעבד, ורק דיו עפצים וקנקנתום וגומא כשר לכתחילה. האמת היא בדיוק להפך.


 תגובת הרב בועז העברי שליט"א:
     הכותב ממשיך לזרות עשן בעיני הקוראים התמימים. וכי מה מה הקשר בין דיו עשן לצבע גומי הזה??? (ואבוא בהתנצלות, בכותבי בכל פעם על 'דיו לנצח' צבע גומי, זה בגלל שאני נבוך בקביעת שם הנולד, ובעיקר שנחלקו בזה  על הרכבו, ואי"ה נברר דעות המדענים בזה, ועוד חזון למועד). הנה כל הפותח את הרמב"ם ולומד את הסוגיא עם כל הראשונים והאחרונים, ללא פירושי המדען (אשר אגב, לקוחים כולם מאתרי האינטרנט ושאר מאגרי מחקר אוניברסטיים ומדענים גויים, כפי שמביא מקורותיהם בסוף כתבי כזביו), אלא עם מפרשים המקובלים מימות משה רבינו, והמודפסים בספרות התורנית, רואה כי שקר וכזב דיבר האיש. וכפי שכתבתי במאמרי המעודכן, סוגיית הדיו אינה ברורה דיה, גם אחרי בירור שיטות הראשונים והאחרונים. על כן, כל המשנה מהדיו המסור לנו דורות -  ידו על התחתונה.
זו הסיבה ש "דיו לנצח" יתכן שפסול לכל הראשונים (מלבד הרמב"ם והמאירי). והמנהג לאורך הדורות היה דלא כהרמב"ם והמאירי!


הדיו דידן כשר לכל הדיעות - וכדברי המקדש מעט "אין לשנות"