תגובות הרבנים לקלף המעובד בעפצים

אור לי"ב אייר תשע"ד פנה הרב העברי בועז שליט"א לרה"ג הרב עזריה בסיס שליט"א על דבריו בהסכמה. הרה"ג עזריה בסיס הודיע נחרצות, שהדגיש בפני אותו יצרן שכל דבריו בהסכמה הם ע"פ הרמב"ם לשיטת יהודי תימן בלבד! וכן מילותיו שמהם משתמע כאילו קלף המעובד ב"סיד" הוא בדרגת דיעבד או אילו ראה מרן המחבר את תשובות הרמב"ם היה חוזר בו, היו מתוך משמעות דברי היצרן בלבד ואינם נוגעים כלל לבני אשכנז וספרד.
וכן ברור שהראשונים והפוסקים הספרדים והאשכנזים פסקו שעיבוד ב"סיד" הוי לכתחילה.

בו ביום נשאל גם הרה"ג הרב שלמה מחפוד שליט"א על הצטרפותו לחתימה, והוא טען שהודיע מפורשות בעת הצטרפותו לחתימה שאינו קובע דיעה אישית אלא סומך על הרב בסיס שליט"א.

למחרת נשאל הרה"ג פנחס קורח שליט"א על הסכמתו וטען שדן רק למי שרוצה ללכת בדעת הרמב"ם, אך פשוט ששאר הפוסקים והראשונים הכשירו עיבוד ב"סיד" לכתחילה.

אור לי"ג אייר תשע"ד שלח הרה"ג הרב עזריה בסיס שליט"א פקס רשמי בו הוא מבקש מהיצרן להשמיט חלק מדבריו שכתב בהסכמה.